801 677 744 801 677 744

Regulamin

   

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Orbico spółka z o.o., ul. Wołoska 5 , 02-675 Warszawa).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

www.enavo.pl

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep działający pod adresem enavo.pl jest sklepem internetowym prowadzonym przez:

                                                                                                     ORBICO spółka z o.o.
                                                                                                             ul. Wołoska 5
                                                                                                             02- 675 Warszawa
                                                                                           NIP: 6462526337, REGON: 277632751
                                                                                                KRS pod numerem: 0000046562
                                                                                                 dalej nazywaną Sprzedającym.

 2. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej, a kupującym może być jedynie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana Użytkownikiem.
 3. Treści zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika stanowi ofertę Użytkownika zawarcia umowy na warunkach objętych Zamówieniem.
 4. Umowy zawierane są w języku polskim.
 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone sa? w polskiej walucie i są? cenami netto (zawierają? podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 6. Sprzedający nie udziela Użytkownikowi gwarancji w rozumieniu Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielanych przez osoby trzecie dla Towarów znajdujących się w jego ofercie.
 7. Sprzedający zapewnia Użytkownikowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu enavo.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

  

§ 2 DEFINICJE

 

 1. Administrator – osoba zarządzająca obsługą sklepu oraz akceptacją kont klientów.
 2. Użytkownik – podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej dokonujący zakupu Towarów od Sprzedającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, posiadający Konto Użytkownika.
 3. Konto Użytkownika –  baza danych przechowywanych w Sklepie oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedającego zawierająca informacje o Kliencie wykorzystywane do realizacji składanych Zamówień.
 4. Koszyk – lista towarów sporządzona z oferowanych w Sklepie towarów na podstawie wyborów Użytkownika.
 5. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika konta za pośrednictwem Sklepu przy wykorzystaniu Formularza Rejestracyjnego.
 6. Sklep –  serwis internetowy dostępny pod adresem enavo.pl.
 7. Sprzedający –  spółka działająca pod firmą Orbico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.
 8. Towar – rzeczy ruchome prezentowane przez Sprzedającego.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedającym i Użytkownikiem w ramach działalności Sklepu.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika złożone za pośrednictwem Sklepu o rodzaju i ilości Towarów, rodzaju płatności oraz rodzaju i terminie dostawy a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem.

 

§ 3 ZAMÓWIENIA

 

 1. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie aktywnego Konta Użytkownika zakładanego w procesie Rejestracji z wykorzystaniem formularza elektronicznego poprzez wprowadzenie wskazanych w nim danych, m.in. nazwa i adres firmy, telefon, NIP.
 2. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien dodać do Koszyka Towar, który zamierza kupić, a następnie podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje, tj. wskazać sposób dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy oraz złożyć Zamówienie poprzez użycie przycisku „Zamów”.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia z dostawą na koszt Sprzedającego jest spełnienie obowiązującego minimum logistycznego wynoszącego 250 zł netto.
 5. Zawarcie umowy z Użytkownikiem następuje z chwilą otrzymania przez Użytkownika, w formie elektronicznej (e-mail) potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Użytkownika w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia.
 6. Dokument w celach płatniczych generowany jest automatycznie i wysyłany na podany przy Rejestracji e-mail Użytkownika.
 7. W przypadku braku zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, dokument sprzedaży wysyłany jest wraz z zakupionym towarem na podany przez Użytkownika w formularzu Zamówienia adres.
 8. Zamówienia realizowane są w dni robocze.
 9. Realizacja Zamówienia złożonego przez Użytkownika następuje w terminie wybranym przez Użytkownika podczas procesu składania Zamówienia zgodnie z ustalonym harmonogramem dostaw.
 10. Realizacja Zamówienia może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości Zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej wartości Zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie Zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 11. Towar objęty Zamówieniem może zostać dostarczony Użytkownikowi w następujący sposób:

  a)      środkiem transportu Sprzedającego na adres na terenie RP wskazany przez Użytkownika,

  b)      za pośrednictwem Kuriera na adres na terenie RP wskazany przez Użytkownika.

 12. Możliwe są następujące formy płatności:

  a)      gotówka przy dostawie: płatność za fakturę regulowana jest u kierowcy podczas dostawy towaru.

  b)      gotówka: płatność zostaje dokonana podczas wizyty przedstawiciela handlowego.

  c)       przelew: płatność zostaje dokonana w terminie nie późniejszym niż podany na fakturze.

 

§ 4 REKLAMACJE I RĘKOJMIA ZA WADY

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest zbadać dostarczony Towar pod względem jakościowym i ilościowym w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, to znaczy w terminie 2 dni od jego wydania Kupującemu.
 2. W przypadku stwierdzenia wad w Towarze Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego, nie później niż w terminie 48 godzin od momentu wydania rzeczy Użytkownikowi.
 3. Reklamacje można zgłaszać drogą mailową, telefoniczną bądź za pośrednictwem faksu.
 4. W terminie 14 dni od otrzymania reklamacji Sprzedający rozstrzygnie reklamację i skontaktuje się z Użytkownikiem.
 5. Szczegółowe zasady dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji zostały opisane w zakładce Reklamacje pod adresem  http://enavo.pl/Main/Home/CMSMaterial/CMSReklamacje?code=CMSReklam

 

§ 5 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH

 

 1. Administratorem bazy danych osobowych Klientów jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawa? o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawa? o świadczeniu usług droga? elektroniczna? (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Użytkownik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę? na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego Zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Administrator danych osobowych gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do danych osobom nieupoważnionym.
 4. Użytkownik jest zobowiązany zachować dane autoryzujące dostęp do Konta Użytkownika (login, hasło) w poufności, chronić te dane w sposób przyjęty dla najbardziej poufnych danych Użytkownika oraz udostępniać te dane jedynie osobom uprawnionym do składania w jego imieniu Zamówień lub innych oświadczeń woli przekazywanych za pomocą Konta Użytkownika.
 5. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie informować Sprzedającego o nieuprawnionym ujawnieniu danych autoryzujących dostęp do Konta Użytkownika w celu niezwłocznego zablokowania możliwości ich nieuprawnionego wykorzystania, co nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego.
 6. Sprzedający nie odpowiada za szkodę wynikłą z dostępu do Konta Użytkownika wskutek nieuprawnionego ujawnienia danych autoryzacyjnych będących w posiadaniu Użytkownika do czasu zablokowania dostępu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w zakładce regulamin pod adresem http://enavo.pl/Main/Home/CMS/CMSRegulations W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Użytkownika obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji adres e-mail. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 10 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Kwestie sporne wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych na stronach Sklepu, w szczególności prawa autorskie, firma Sprzedającego i jego znaki towarowe, w tym wchodzące w skład Sklepu elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy.

 

 


{{loadPanel.text}}